Gebruiksvoorwaarden

Deze Website is eigendom van de iO Group nv met maatschappelijke zetel te Zavelheide met ondernemingsnummer 0712.677.311 en haar Filialen (hierna, 'iO', 'wij', 'ons').

Door de Website te gebruiken, aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden (hierna 'Gebruiksvoorwaarden' genoemd). Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet aanvaardt, gelieve dan geen gebruik te maken van onze Website. Wij raden u aan deze Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen voor wijzigingen.

1. Intellectueel eigendom

Deze Website bevat foto's, informatie, teksten, tekeningen, artikelen, functies, en ander materiaal (hierna "Inhoud" genoemd) dat beschermd is door auteursrechten en/of andere eigendomsrechten. Tenzij anders vermeld, wordt voor de Inhoud een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, en beperkt recht van toegang en weergave voor uw persoonlijk, niet-commercieel gebruik verleend, op voorwaarde dat u zich volledig houdt aan deze Gebruiksvoorwaarden.

U wordt geen eigenaar van de Inhoud wanneer deze naar uw computer wordt geüpload. Distributie, reproductie of kopiëren van de Inhoud zonder voorafgaande toestemming van iO is verboden. U kunt een verzoek om toestemming indienen bij legal@iodigital.com.

2. Privacy en gegevensbescherming

Wij zetten ons in voor de bescherming van uw privacy en de veiligheid van uw gegevens. Het is voor ons een prioriteit om uw gegevens adequaat te beschermen en alle wet- en regelgeving inzake privacy te respecteren. De gegevens die via het gebruik van deze Website worden verzameld, zullen alleen worden verwerkt en bijgehouden zoals beschreven in onze Privacy Policy.

3. Beleid inzake veiligheid en verantwoorde openbaarmaking

We beschouwen de beveiliging van onze systemen als een topprioriteit. Daarom tolereren we het gebruik van schadelijke tools op onze systemen niet. Maar hoeveel moeite we ook doen om het systeem te beveiligen, er kunnen nog steeds kwetsbaarheden aanwezig zijn. Als je een kwetsbaarheid ontdekt, willen we dat graag weten, zodat we zo snel mogelijk stappen kunnen ondernemen. We willen je vragen om ons te helpen onze klanten en onze systemen beter te beschermen.

Gelieve deze stappen te volgen:

• E-mail uw bevindingen naar cert@iodigital.com;

• Voeg voldoende informatie toe om het probleem te reproduceren, zodat we het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een beschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexe kwetsbaarheden kan nadere uitleg nodig zijn.

• Maak geen misbruik van de kwetsbaarheid of het probleem dat u hebt ontdekt;

• Maak het probleem niet bekend aan anderen;

• Gebruik geen aanvallen op de fysieke beveiliging, social engineering, distributed denial of service, spam, of toepassingen van derden.

Wat we beloven:

• Wij reageren binnen vijf werkdagen op uw melding met onze evaluatie van de melding en een verwachte datum voor een oplossing;

• Als u de bovenstaande instructies heeft opgevolgd, zullen wij geen juridische stappen tegen u ondernemen met betrekking tot het rapport;

• Wij zullen uw rapport strikt vertrouwelijk behandelen, en uw persoonlijke gegevens niet aan derden doorgeven zonder uw toestemming;

• In de openbare informatie over het gemelde probleem zullen wij uw naam vermelden als de ontdekker van het probleem (tenzij u anders wenst);

• Wij streven ernaar alle problemen zo snel mogelijk op te lossen, en wij willen graag een actieve rol spelen in de uiteindelijke publicatie over het probleem, indien gewenst.

Beloning:

Wij hanteren geen bug bounty-programma en om die reden worden er geen beloningen uitgereikt.

4. Aansprakelijkheid

Wij doen er alles aan om ervoor te zorgen dat de Inhoud van deze Website actueel en correct is. iO behoudt zich het recht voor om de Inhoud van de Website op elk gewenst moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving aan u als gebruiker.

Wij zijn echter nooit verantwoordelijk of aansprakelijk voor de juistheid of volledigheid ervan. Als gebruiker begrijpt u en stemt u er uitdrukkelijk mee in dat wij niet aansprakelijk zijn voor welke schade dan ook die voortvloeit uit het gebruik van de Website of de informatie die deze bevat.

5. Hyperlinks naar sites van derden

iO kan hyperlinks aanbieden naar websites die door derden worden beheerd. Deze links worden uitsluitend ter informatie aangeboden.

Daarnaast kunnen websites die geheel of gedeeltelijk toebehoren aan derden of die worden gecontroleerd of beheerd door derden, links naar deze Website bevatten.

Wij hebben de inhoud van deze websites niet onderzocht en hebben geen invloed op of controle over de inhoud of andere eigenschappen van deze websites.

6. Vrijwaring

U stemt ermee in iO te vrijwaren tegen alle aanspraken van derden en/of kosten die voortvloeien uit uw oneigenlijk gebruik van onze Website, uw inbreuk op deze Gebruiksvoorwaarden, of de schending van enig intellectueel eigendomsrecht op de Inhoud.

7. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Deze Gebruiksvoorwaarden worden beheerd door het Belgische recht. U stemt ermee in dat elke vordering met betrekking tot uw gebruik van deze Website of tot deze Gebruiksvoorwaarden wordt voorgelegd aan de rechtbanken van Turnhout.

8. Diversen

Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig, of om een andere reden niet afdwingbaar is, wordt die bepaling geacht scheidbaar te zijn van deze Gebruiksvoorwaarden en doet zij geen afbreuk aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Indien u vragen, opmerkingen, of klachten heeft, kunt u contact met ons opnemen per e-mail op info@iodigital.com of via Zavelheide 15, 2200 Herentals, België.